در اين مقاله ‌از دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه زيرساخت های حمل و نقل خطوط ریلی موجود در کشور سوريه را معرفی ‌میکنیم که برای برقراری مناسبات تجاری و مبادله کالا و ارائه خدمات، نقش کلیدی دارند.
ادامه مطلب