در اين مقاله به معرفی اولیه از کشور سوريه به جهت شناخت و درک هرچه بهتر نسبت به اين کشور پرداخته شده است در ادامه اطلاعات جغرافیايیکشور سوریه ارائه گرديده است.
ادامه مطلب