نشست تجاری مدیر دفتراقتصادی ایران در حلب با شرکت تجاری خلوف النعیم در حوزه های تجارت عام و تجارت ماشین های کشاورزی “تراکتور”
ادامه مطلب