پسته ایران در تمام کشورهای منطقه و همسایگان ایران و همچنین سایر کشورهایی که صنعت شیرینی پزی در آنها رونق دارند شناخته شده است.
ادامه مطلب