لیست کالاهای مجاز صادراتی به سوریه به همراه تعرفه گمرکی که توسط دولت سوریه به عنوان لیست کالاهای وارداتی به سوریه که مجاز هستند ارائه شده است
ادامه مطلب