در این مجموعه سلسله آموزش های چند دقیقه ای مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه (آقای مهدی عباسی ) در رابطه با چگونگی تجارت با کشور سوریه قرار داده میشود
ادامه مطلب