اداره صنعت حمص در ماه‌های گذشته امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد افزایش چشمگیری در تعداد موسسات دارای مجوز  بوده است که این رقم به ۳۰۰ درصد رسیده است.

تعداد موسسات دارای مجوز و اجرایی در طول سال جاری به ۳۲۹ مورد رسیده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸ مورد بود.

مهندس بسام السعید ، مدیر صنعت حمص ، گفت که کارخانجات دارای مجوز و اجرایی از ابتدای سال جاری ، حدود ۲۰۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است ، در حالی که مجموع سرمایه آن ۳۱ میلیارد لیر سوریه است ، بخش صنعتی استان شاهد بهبود سریع بوده است ، و اینکه ۹۴ مجموعه تأسیساتی امسال وارد زمینه تولید شده اند.از جمله  شامل ۴۳ موسسه صنعتی ، ۵۱ موسسه صنایع دستی و ۲۳۵ موسسه در حال آماده سازی برای شروع کار هستند.

(شام اف ام)