دکتر طارق حسام الدین، مدیر کل شرکت مطالعات مهندسی سوریه، تایید کرد که این شرکت پیگیر اجرای چندین پروژه به منظور افزایش بهره وری به ۸.۵ میلیارد لیر سوریه(۳.۴ میلیون دلار) می باشد.

این امر مطابق با رهنمودهای دولت در چارچوب حمایت از بازسازی و چشم انداز مدرن شهری در سطح مناطق مشمول طرح برنامه ریزی (برنامه ریزی مطالعات ساختاری طبق نیازهای صاحب پروژه) و همچنین در سطح پروژه ها، شهرک ها و شهرها انجام می شود.

(روزنامه البعث)