بازدید یک روزه دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی و تیم اقتصادی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حلب سوریه از کارخانه سایپا دراستان حمص

بازدید یک روزه دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی از :

  • کارخانه سایپا
  • اتاق تجارت حمص
  • اتاق صنعت حمص
  • نمایشگاه ساخت و ساز در حمص

در این بازدیدها مهندس عباسی مدیر دفتر تجارت ایران و کشورهای عربی حضور داشتند.