بعضی از اصطلاحات اینکوترمز در مورد روش‌های حمل و نقل کالا موضوعیت و کاربرد دارند. این روش ها برای مشخص کردن نوع قرارداد و شرح وظایف و تعهدات طرفین (خریدار و فروشنده) در فرایند معامله کاربرد دارند. در ادامه مهم‌ترین اصطلاحات آن که برای انواع روش‌های حمل و نقل کالا استفاده میشود را معرفی می‌کنیم.

روشهای خرید کالا براساس اینکوترمز ۱۹۹۰ به شرح زیر می باشد:

 1. تحویل کالا در محل کار EXW=EX Works
 2. تحویل کالا روی عرشه کشتی یا روی کامیون FOB = FREE ON BOARD
 3. تحویل کالا کنار کشتی  FAS = FREE ALONGSIDE SHIP
 4. به صورت تحویل در محل مقرر به محل کننده FCA = FREE CARRIER
 5. قیمت کالا و کرایه تا بندرمقصد CFR = COST AND FREIGHT
 6. قیمت کالا و کرایه و بیمه تا بندرمقصدCIF = COST, INSURANCE AND FREIGHT
 7. پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CPT = CARRIAGE PAID TO
 8. تحویل کالا در مرز DAF = DELIVERED AT FRONTIER
 9. تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندرمقصد DES = DELIVERED EX SHIP
 10. تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد  DEQ = DELIVERED EX QUAY
 11. تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
 12. DDU = DELIVERED DUTY UNPAID
 13. تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی
 14.  DDP = DELIVERED DUTY PAID
روشهای خرید کالا براساس اینکوترمز

روشهای خرید کالا براساس اینکوترمز