علی حمیه، وزیر حمل و نقل لبنان، از افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید با سوریه خبر داد.

حمیه در بیانیه ای مطبوعاتی با بیان اینکه گذرگاه (مطربه) با سوریه در منطقه هرمل افتتاح شد، توضیح داد که با افتتاح گذرگاه جدید، تعداد گذرگاه های رسمی بین سوریه و لبنان به شش گذرگاه رسید.

(شبکه المیادین)