هیأت وزیران سوریه، بخش  صنایع کشاورزی و اقدامات انجام شده برای افزایش فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ارتقای سطح کارایی عملکرد، افزایش تولید و ارتقای سهم آن در بخش کشاورزی را بررسی کرد.

لذا فهرستی که شامل فرصت ها و پروژه های جذاب برای ارائه به سرمایه گذاران است را منتشر نمود ، همچنین با معرفی مناطق جدید برای سرمایه گذاری آبیاری و کشاورزی، بر گسترش کشت چغندرقند، پنبه و انواع محصولات زراعی و احیای همه گاوداری های صنعتی  گوشتی در استان های مختلف برای استفاده حداکثری از تولید آنها تاکید کرد.

هیأت وزیران با اختصاص یک قطعه زمین از منطقه عین الکروم در استان حماه برای ایجاد منطقه صنعتی تخصصی صنایع کشاورزی موافقت کرد.

(سن سیریا)