اداره کشاورزی و اصلاحات ارضی در استان الحسکه، مناطقی را که برای فصل جاری برای کشت پنبه در نظر گرفته شده است، ۶۷۵۴ هکتار تعیین کرده است.

قابل ذکر است که سطح برنامه ریزی شده برای کشت پنبه در فصل گذشته بالغ بر ۱۶ هزار هکتار بوده در حالی که سطح اجرا شده بیش از ۴ هزار هکتار نبوده است.

(روزنامه الفرات)