آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی ( بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی ) و واردات طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

آمار1400-1401 صادرات واردات ایران