دولت ایران با پیشنهاد پیش نویس پروتکل اصلاحی توافقنامه بین دو دولت ایران و عراق مبنی بر اجتناب از مالیات مضاعف موافقت کرد.

دولت ایران با پیشنهاد وزارت اقتصاد خود مبنی بر پیش نویس پروتکل اصلاحی توافقنامه بین دو دولت ایران و عراق مبنی بر اجتناب از مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه موافقت کرد.هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص پیش‌نویس پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مبنی بر اجتناب از مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر عودت و سرمایه و مالیات و اجازه تبادل اسناد خود را بدهد موافقت کرد .

(شفق نیوز)