راه اندازی صد و یازدهمین دوره جشنواره “ساخت سوریه” در حمص ، از دهم ماه جاری.

اتاق صنعت دمشق و حومه آن در حال آماده سازی برای راه اندازی اولین جلسه جشنواره ساخته شده در سوریه برای سال جاری در ۱۱۱ دوره خود در دهم این ماه در حمص با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت ملی صنعتی است ، واین بار شاهد تحولات بسیاری خواهد بود که متفاوت از جلسات قبلی جشنواره است.

(منبع سایت خبری روزنامه الثوره)